Контакт

Body: 

       

        

   Сервис на офсет и дигитални печатарски машини

 

  • сервис менаџер :   Дејан Минов   Дипл.Ел.инж.
  • компанија :            ​ДМСИ дооел  
  • адреса :                 ул.Мите Стојчев 9, с.Тркање,  2300 Кочани; Р.Македонија
  • тел:                       + 389 78 513 446
  • e-mail:                   dminov@dmsi.com.mk
  • web:                      http://www.dmsi.com.mk

 

Macedonian